Idemnizatie de la stat pentru somaj tehnic pe baza certificatului de stare de urgenta

26 martie 2020

 

Sâmbătă, 21 martie 2020 s-a publicat în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență privind suportarea șomajului tehnic de către stat pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020.

important-2794684_1920

 

Conform ordonanței, pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile angajaților se suportă de stat, din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Cine beneficiază?

Salariaţii angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiţii:

a) întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri,

În această situație se află restaurantele, hotelurile, cafenele sau alte localuri publice, activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment, jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, organizarea de evenimente, comercializarea cu amanuntul a produselor si serviciilor in centrele comerciale, transport international, turism, invatamant privat si a activitati adiacente, cabinete de medicina dentara).

 

b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi nu au capacitatea financiară de a susține plata tuturor salariilor angajaţilor lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației prevăzute la alin. (1) pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Pentru aceștia din urmă, plata indemnizaţiei se va realiza în baza unei declaraţii pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020 şi că nu are capacitate financiară pentru a plăti toţi salariaţii.

 

Care este cuantumul indemnizației

1. Indemnizația de care beneficiază salariaţii este de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

2. Indemnizația nu poate depăși 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, care este de 5.429 lei, conform art. 15 al Legii nr. 6/2020. Rezultă astfel că indemnizația maximă, indiferent de nivelul salarial al angajatului nu poate fi mai mare de 4071.75 lei.

3. Indemnizația este, la rândul ei, supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, conform Codului fiscal. Calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

4. Declararea impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator prin depunerea declaraţiei prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Pentru calculul impozitului pe venit se aplică dispozițiile art. 78 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, care prevede aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinate ca diferență între venitul brut și contribuțiile sociale obligatorii aferente unei luni.

6. Termenul de plată şi declarare a obligațiilor fiscale menționate este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.

7. Nu se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Mecanism

  • Reprezentantul legal al firmei trebuie să depună o cerere semnată şi datată, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la ordonanţă, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în raza căreia are sediul social firma.
  • Cererea va fi depusă prin poşta electronică și va fi însoţită de lista persoanelor care urmează să beneficieze de aceasta indemnizaţie.

Indemnizația se va plăti pe baza documentelor depuse pentru luna anterioară, în cel mult 30 de zile de la depunerea cererii, ceea ce creează un decalaj potențial de 45-60 de zile pentru salariați până ajung să încaseze sumele aferente lunii curente.

 

Certificatul de stare de urgență

Certificatele de urgență (CSU) sunt valabile fără semnătură și stampilă, iar verificarea acestora se poate efectua pe platforma http://prevenire.gov.ro , după serie și număr.

Ce tipuri de certificate de urgență se vor emite?

TIP 1(ALBASTRU) – eliberat în forma prezentată în Anexa 1, pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emisă în forma prezentată în Anexa 3, din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate,

TIP 2 (GALBEN) – eliberat în forma prezentată în Anexa 2, pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emisă în forma prezentată în Anexa 3 ce face parte integrantă din prezentul ordin, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020.

Pentru certificatele de TIP 1 (albastru) pot aplica doar entitățile care au fost închise în baza decretului Președintelui României nr.195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României sau în baza ordonanțelor militare.

Cererea pentru eliberarea Certificatelor de Situație de Urgență, se depune de solicitant exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro, iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării. Platforma va fi funcțională în termen de 5 zile de la publicarea in Monitorul Oficial a ordonanței, adică începând cu data de 30 martie 2020.

În situația în care reprezentantul legal nu deține semnătura electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma amintită mai sus (inclusiv declarația pe proprie răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat, în acest sens, expertul contabil care deține o semnătură electronică.

Documente necesare pentru eliberarea certificatului

Pentru obținerea celor două tipuri de certificate, solicitantul încarcă în platformă următoarele informații și documente:

– datele de identificare;

– declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, și anume închiderea parțială sau totală a activității sau la diminuarea încasărilor în cuantumul indicat.

Modelul declarației pe propria răspundere va fi disponibil tot pe site-ul http://prevenire.gov.ro.

Atenție! În cadrul acțiunilor de inspecție și control desfășurate de către organele abilitate, acestea verifică inclusiv documentele care au stat la baza emiterii declarației pe proprie răspundere de către solicitanți.