Politica de confidențialitate

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal si confidentialitatea datelor

 

Incepand cu data de 25.05.2018, devine aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, cunoscut si sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation).

Prezenta Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal si confidentialitatea datelor a fost actualizata, in temeiul aplicarii prevederilor GDPR.

Sumar

  1. Scop si definitii

1.1 Scop

1.2 Definitii relevante in contextul protectiei datelor cu caracter personal

2Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate
2.1. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale clientilor persoane juridice si persoane fizice ce actioneaza in calitate de comercianti (intreprinzatori)
2.2. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale clientilor persoane fizice sau alte persoane vizate
2.3. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale partenerilor contractuali (furnizori de bunuri/servicii)
2.4. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor VITAS IFN SA
2.5. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatilor care doresc sa ocupe posturi in cadrul VITAS IFN SA

3Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in contextul utilizarii de cookie-uri

4. Inregistrarea convorbirilor telefonice/monitorizarea video/monitorizarea prin GPS

5. Confidentialitatea datelor

 

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal si confidentialitatea datelor

  1. Scop si definitii  

Aceasta politica are drept scop informarea unitara a oricarei persoane fizice ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate de catre VITAS IFN SA si se aplica urmatoarelor persoane, denumite impreuna in mod generic „Persoane vizate”:

a) Clientul (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), potentiali clienti, persoane cu care VITAS IFN SA deruleaza tranzactii ocazionale, reprezentantii legali sau conventionali ai Clientului, Codebitori, Garanti, Beneficiarii reali, precum si membrii familiilor acestora;

b) Persoanele de contact, reprezentantii legali sau conventionali, colaboratorii, angajatii si/sau persoanele fizice desemnate de catre un Client (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale) al VITAS IFN SA, Codebitori, Garanti, Beneficiarii reali, precum si membrii familiilor acestora

c) Persoanele de contact, reprezentantii legali sau conventionali, colaboratorii, ale angajatii si/sau ale persoanele fizice desemnate de catre un partener contractual al VITAS IFN SA;

d) Angajatii VITAS IFN SA;
e) Candidatii care doresc sa ocupe posturi in cadrul VITAS IFN SA;
f) Vizitatorii site-urilor VITAS IFN SA

1.2 Definitii relevante in contextul protectiei datelor cu caracter personal
Date cu caracter personal = orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila;

O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blorestrictionarea, stergerea sau distrugerea;

Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informata cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului si ale Responsabilului cu protectia datelor, scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;

Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obtine de la operatorul de date la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care o vizeaza, sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum si completarea datelor incomplete;

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, stergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoana;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;

Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere si in mod gratuit, datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre VITAS IFN SA catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

Dreptul la opozitie = dreptul persoanei vizate de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate = dreptul persoanei vizate de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
 = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate

  1. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate

2.1. Relatia VITAS IFN SA – Client persoana juridica si persoane fizice ce actioneaza in calitate de comercianti (intreprinzatori)

 

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentantilor legali sau conventionali, colaboratorilor, angajatilor si/sau persoanelor fizice desemnate de catre un Client (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale) al VITAS IFN SA,  Codebitorilor, Garantilor, Beneficiarilor reali, precum si membrilor familiilor acestora.

Pentru categoriile de clienti mai sus mentionate se vor aplica clauzele descrise la punctul 2.2.

 

2.2. Relatia VITAS IFN SA – Client persoana fizica sau alte persoane vizate

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului si a altor persoane vizate, asa cum sunt definite la punctul 1.1 b) (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), potentialilor clienti ale persoanelor cu care VITAS IFN SA deruleaza tranzactii ocazionale, reprezentantilor legali sau conventionali ai Clientului, Codebitorilor, Garantilor, Beneficiarilor reali, precum si membrilor familiilor acestora. In vederea prestarii serviciilor financiare, VITAS IFN SA prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 si legislatia subsecventa.

2.2.1. Categorii ale persoanelor fizice vizate
Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre VITAS IFN SA apartin urmatoarelor categorii de persoane vizate: Clientul (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), reprezentantii legali sau conventionali ai Clientului, Codebitori, Garanti, Beneficiarii reali, precum si membrii familiilor acestora (denumiti impreuna in mod generic, in cele ce urmeaza, „Persoane vizate”). Aceste date cu caracter personal sunt incluse in documentele transmise catre Institutie la initierea relatiilor contractuale cu Clientul sau pe parcursul derularii acestora.

2.2.2. In anumite situatii
, in vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate in prezentul document, VITAS IFN SA poate sa prelucreze date cu caracter personal apartinand anumitor categorii de Persoane Vizate (de exemplu, Beneficiarii reali) fara a beneficia insa de modalitatea practica de a asigura in mod direct informarea acestor categorii de persoane. In acest context este responsabilitatea Clientului sa informeze persoanele in cauza cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal si sa obtina consimtamantul acestora privind prelucrarea datelor, in masura in care este necesar, in vederea indeplinirii conditiilor prevazute de lege.

2.2.3. Scopurile prelucrarii datelor caracter personal
VITAS IFN SA prelucreaza date cu caracter personal pentru urmatoarele scopuri, dupa cum urmeaza:
2.2.3.1. In vederea indeplinirii obligatiilor legale, VITAS IFN SA prelucreaza datele cu caracter personal pentru: executarea si imbunatatirea serviciilor financiare oferite prin preluarea in aplicatiile informatice ale institutiei a datelor din actul de identitate, conform cerintelor legale aplicabile; cunoasterea clientelei in vederea prevenirii spalarii banilor si combaterii finantarii terorismului; prevenirea fraudelor si garantarea secretului profesional in relatia cu clientela prin verificarea autenticitatii actului de identitate prezentat; raportarea tranzactiilor; realizarea de audituri si investigatii interne; gestiunea administrativ-financiara; gestionarea conflictelor de interese; gestionarea controalelor efectuate de autoritati; indeplinirea obligatiilor de supraveghere prudentiala a Institutiei si de raportare catre Grupul VITAS sau autoritatile de supraveghere; conformarea cu cerintele prudentiale aplicabile institutiilor financiare nebancare, inclusiv cerinte de diligenta fiscala; gestionarea riscului de creditare prin crearea de profile; evaluarea eligibilitatii in vederea furnizarii unor produse si servicii financiare standard sau personalizate (inclusiv in etapa de acordare/aprobare) prin crearea de profile in vederea evaluarii solvabilitatii, reducerii riscului de creditare si determinarii gradului de indatorare; managementul portofoliului; managementul lichiditatilor si optimizarea bilantului; asigurarea securitatii in incintelele VITAS IFN si ale sucursalelor sale; pastrarea, depozitarea (premergatoare arhivarii) si arhivarea documentelor; implementarea masurilor de securitate a datelor cu caracter personal.
Pentru indeplinirea scopurilor anterior mentionate, Institutia se va baza, in masura in care este necesar, si pe interesul sau legitim in desfasurarea obiectului sau de activitate.
2.2.3.2. In vederea incheierii si executarii contractului dintre Client si VITAS IFN SA, aceasta prelucreaza datele cu caracter personal pentru: derularea si gestionarea relatiei contractuale cu Clientul, in vederea furnizarii produselor si serviciilor financiare (inclusiv servicii on-line); optimizarea serviciilor financiare; gestionarea calitatii datelor; incheierea si/sau executarea contractelor de asigurari; evaluarea bunurilor propuse in garantie; transmiterea datelor catre Biroul de Credit pe parcursul relatiei de creditare ce intra in sfera de aplicare a regulilor privind Biroul de Credit; colectare de debite/recuperare creante si activitatile premergatoare acestora (inclusiv analiza si transmiterea datelor negative la Biroul de Credit); constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale Institutiei in instanta; gestionarea reclamatiilor si sesizarilor primite cu privire la produsele si/sau serviciile financiare contractate.
2.2.3.3. In vederea indeplinirii intereselor legitime ale VITAS IFN SA, in contextul desfasurarii obiectului sau de activitate, Institutia prelucreaza datele cu caracter personal pentru: imbunatatirea produselor si serviciilor financiare furnizate, prin optimizarea fluxurilor si a reglementarilor interne (inclusiv optimizarea costurilor si a bugetelor), segmentarea clientilor; proiectarea, dezvoltarea, testarea si utilizarea sistemelor informatice si a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de date in tara sau in strainatate); reclama, marketing simplu si publicitate; statistica; gestionarea reclamatiilor si sesizarilor ce nu vizeaza produsele si/sau serviciile contractate de catre persoana vizata.
2.2.3.4. In baza consimtamantului exprimat de catre persoana vizata cu ocazia deschiderii relatiei de afaceri sau in alte situatii, dupa caz, pentru urmatoarele scopuri:
– marketing direct, prin comunicarea de informatii si/sau oferte personalizate cu privire la produse, servicii si activitati ale Institutiei si/sau ale partenerilor acesteia, precum si efectuarea de catre VITAS IFN SA, direct sau prin partenerii contractuali ai acesteia, a studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile si activitatile actuale si/sau viitoare ale VITAS IFN SA si/sau ale partenerilor acesteia;

– analiza solvabilitatii, riscului de creditare, gradului de indatorare si a altor detalii comportamentale necesare in vederea generarii de oferte personalizate de produse si servicii financiare  la cererea persoanei vizate, inclusiv prin consultarea bazelor de date ale Biroului de Credit, ANAF, precum si a oricaror baze de date puse la dispozitie de autoritati publice in masura in care consimtamantul este necesar potrivit cerintelor aplicabile;

generarea de oferte si comunicari personalizate, prin utilizarea unor tehnici informatice care implica un proces decizional automatizat (incluzand crearea de profiluri) si care pot produce efecte juridice asupra persoanei vizate sau care o pot afecta in mod similar intr-o masura semnificativa.

In acest scop, pentru a transmite oferte personalizate cat mai apropiate de interesele persoanei vizate, Institutia va prelucra toate sau numai o parte din datele furnizate direct de aceasta in contextul relatiei contractuale cu Institutia, datele pe care le furnizeaza partenerii contractuali ai Institutiei, precum si date ce rezulta din operatiunile de plata inregistrate la nivelul creditelor detinute de persoana vizata. Tehnicile informatice/algoritmii folositi permit VITAS IFN SA sa identifice preferintele persoanei vizate in ceea ce priveste unele dintre categoriile de produse si servicii puse la dispozitie de catre VITAS IFN SA,  sau de catre partenerii VITAS IFN SA. In urma preferintelor astfel conturate si a altor detalii care rezulta din comportamentul avut in contextul relatiei contractuale, VITAS IFN SA va aduce in atentia persoanei vizate oferte axate in special pe categoriile de produse si servicii care pot fi de interes pentru aceasta. Prelucrarea datelor in acest scop prezinta beneficiul de a i se pune la dispozitie oferte cat mai adaptate nevoilor si intereselor acesteia. De asemenea, tinand cont de faptul ca VITAS IFN SA isi doreste sa ofere oferte personalizate, in functie de preferintele si interesele manifestate, informam persoanele vizate ca este posibil ca ofertele vizand produse si servicii pentru care nu si-au manifestat anterior interesul sa nu le fie aduse la cunostinta. Consimtamantul exprimat cu privire la activitatile de prelucrare de mai sus poate fi retras in orice moment, fara a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare efectuate inaintea retragerii.

2.2.4. In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, VITAS IFN SA prelucreaza datele cu caracter personal care ii sunt furnizate in mod direct, precum si datele pe care VITAS IFN SA le genereaza pe baza acestora, respectiv: cod identificare client, date de tranzactionare, informatii ce rezulta din neconformitatile semnalate de catre orice persoana. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizarii serviciilor financiare si/sau a indeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare ale Institutiei.

 

2.2.5. Dezvaluirea datelor cu caracter personal
Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, VITAS IFN SA poate dezvalui datele cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: Persoana vizata, reprezentantii legali sau conventionali ai Persoanei vizate, reprezentantii Institutiei, alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele Institutiei, entitatile din Grupul VITAS, parteneri contractuali ai Institutiei si ai entitatilor din Grupul VITAS, imputerniciti ai Institutiei in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatea judecatoreasca, autoritati publice centrale, autoritati publice locale, organizatii internationale, furnizorii de servicii si bunuri, birouri de credit, societati de asigurare si reasigurare, organizatii profesionale, organizatii de cercetare a pietei, agenti de colectare a debitelor/recuperare a creantelor.

 

2.2.6. Durata prelucrarii
In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate, VITAS IFN SA va prelucra datele cu caracter personal pe durata indeplinirii serviciilor financiare, precum si ulterior, atunci cand exista o necesitate de afaceri legitima pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a va furniza informatiile solicitate sau pentru a ne respecta obligatiile legale, fiscale sau contabile). Este posibil ca, in urma indeplinirii termenelor legale de arhivare, Institutia sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

2.2.7. Transferul datelor cu caracter personal
In prezent, in vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate este posibil ca VITAS IFN SA transfere anumite categorii de date cu caracter personal in afara Romaniei, in state din cadrul UE/ SEE, catre Irlanda, cat si in afara UE/SEE, catre Statele Unite ale Americii, Serbia. Pentru transferurile in afara UE/SEE, Institutia isi va intemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau alte garantii recunoscute de lege.
Este posibil ca pe parcursul desfasurarii activitatii, statele de transfer mai sus mentionate sa se modifice. Lista actualizata cu statele unde se transfera datele cu caracter personal va putea fi consultata accesand https://vitasromania.ro/politica-de-confidentialitate/ , unde veti gasi varianta actualizata a Politicii privind protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea datelor.

 

2.2.8 Drepturile persoanelor fizice vizate
Persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul  la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care persoana vizata considera necesar.

 

2.2.9. Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, Institutia sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice.

2.2.10. Pentru detalii suplimentare cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre VITAS IFN SA, precum si cu privire la drepturile de care beneficiati in acest context, va rugam sa contactati Responsabilul privind Protectia Datelor la nivelul VITAS IFN SA prin transmiterea unei solicitari la urmatoarea adresa de e-mail: protectiadatelor@vitasromania.ro sau la adresa sediului VITAS IFN SA: str. Simion Barnutiu, nr. 34, et. 2, Timisoara, jud. Timis, Romania, Tel/Fax: 0256 204 550.

2.3 Relatia VITAS IFN SA – parteneri contractuali (furnizori de bunuri/servicii)

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentantilor legali sau conventionali, ale colaboratorilor, ale angajatilor si/sau ale altor persoane fizice desemnate de catre un partener contractual al VITAS IFN SA

In masura in care oricare partener contractual al VITAS IFN SA dezvaluie Datele cu Caracter Personal ale persoanelor de contact desemnate de catre acesta, ale reprezentantilor legali sau conventionali, ale colaboratorilor, ale angajatilor si/sau ale altor persoane fizice catre VITAS IFN SA pentru sau in legatura cu incheierea si/sau executarea unui Contract, avand in vedere faptul ca VITAS IFN SA nu beneficiaza de modalitatea practica de a asigura in mod direct informarea acestor categorii de persoane, partenerul contractual al VITAS IFN SA are obligatia sa informeze aceste persoane cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Furnizorul va lua masuri pentru ca aceasta dezvaluire sa se faca conform oricaror cerinte aplicabile, inclusiv cele privind informarea si obtinerea consimtamantului persoanelor vizate, daca e cazul, astfel incat VITAS IFN SA sa poata prelucra Datele cu Caracter Personal pentru scopurile prevazute in Contract, fara sa mai indeplineasca vreo formalitate. Furnizorul va respecta instructiunile ce pot fi trimise periodic de catre VITAS IFN SA in scris, in format electronic sau pe hartie, cu privire la informatiile ce trebuie furnizate respectivelor persoane fizice in scopul indeplinirii prevederilor prezentei clauze.

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor VITAS IFN SA


VITAS IFN SA, in calitatea sa de operator de date, colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal ale angajatilor sai, date care sunt furnizate in mod direct sau care pot rezulta in mod indirect, in cursul derularii relatiei de munca.
In notiunea de angajati sunt incluse persoanele care au incheiate contracte de munca (indiferent de tipul contractului – pe durata determinata sau nedeterminata, part-time etc., care sunt delegate sau detasate – inclusiv angajatii pusi la dispozitie de agentii de munca temporara), care au incheiate contracte de mandat sau contracte de colaborare cu VITAS IFN SA (cum ar fi brokerii/agentii organizati sub forma de PFA cu care colaboreaza VITAS IFN SA).

2.4.1. VITAS IFN SA prelucreaza datele cu caracter personal ale angajatilor sai pentru urmatoarele scopuri:
a. in vederea incheierii si executarii contractului, pentru urmatoarele scopuri: recrutare, scopuri generale de resurse umane, in vederea desfasurarii relatiilor de munca/mandat/colaborare; training; evaluarea performantelor; verificarea modului de conformare cu politicile si reglementarile interne; salarizare, acordarea de bonusuri; gestionarea costurilor si bugetelor de resurse umane; gestionarea beneficiilor constand in tichete de masa si respectiv facilitarea accesului la servicii medicale, servicii de asigurare, prin furnizori de servicii, aplicatiile, sistemele si reteaua de echipamente IT, potrivit atributiilor din fisa postului.

b. in vederea indeplinirii obligatiilor legale, pentru urmatoarele scopuri: conformarea cu obligatiile specifice de dreptul muncii (inclusiv, dar fara a se limita la sanatatea si securitatea in munca) privind administrarea resurselor umane; arhivare; analiza pre-angajare a reputatiei si integritatii candidatilor, in vederea conformarii cu regulile prudentiale aplicabile; administrarea conflictelor de interese care ar putea fi generate de activitatile extra-profesionale, precum si de relatiile de rudenie; audit intern; monitorizarea accesului si asigurarea securitatii in incintele VITAS IFN SA (supraveghere video, monitorizare acces in sediu prin carduri de acces, daca e cazul); asigurarea permanenta a conditiilor tehnice si organizatorice necesare pentru desfasurarea activitatii si monitorizarea disciplinei in desfasurarea atributiilor angajatilor VITAS IFN SA, monitorizarea resurselor si echipamentelor IT si de telecomunicatii puse la dispozitia angajatilor precum si asigurarea securitatii sistemelor informatice (inclusiv prin realizarea de copii de siguranta).

c. in baza consimtamantului angajatajatului, pentru acele situatii in care prelucrarea nu este efectuata direct in temeiul legii (de exemplu, prelucarerea datelor in scopul de a beneficia de servicii medicale care nu sunt oblifatorii conform legii, ci sunt oferite ca si beneficiu), si pentru care consimtamantul poate fi retras oricand, fara ca retragerea sa afecteze legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului anterior acordat si nici raporturile de munca;

d. in vederea indeplinirii intereselor legitime ale VITAS IFN SA, pentru urmatoarele scopuri: evenimente interne si evidentiere pozitiva/promovare in cadrul organizatiei, monitorizare prin supraveghere video/GPS, derularea activitatilor comerciale la care participa angajatii potrivit functiei lor, prevenirea si combaterea operațiunilor de spalare a banilor si de finantare a terorismului etc.

VITAS IFN SA colecteaza si prelucreaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, sex, data si locul nasterii, cetatenie, semnatura, date din actele de stare civila, date din hotarari de divort si/sau de incredintare a minorului, certificatele de nastere ale copiilor, telefon, e-mail, adresa, profesie, loc de munca, formare profesionala – diplome – studii, date privind istoricul angajarilor, functie, departament, ID utilizator, marca, date istorice privind salarizarea, mariri de salariu, bonusuri acordate, informatii privind istoricul training-urilor, imagine, voce, localizare geografica, serie si numar buletin/pasaport, cod numeric personal, date privind starea de sanatate (din fisa de aptitudine si certificate de concediu medical), date privind cazierul judiciar (pentru persoane a caror functie necesita solicitarea unui astfel de document), date privind sanctiuni disciplinare, date cu caracter personal care pot rezulta in cursul cercetarilor disciplinare, ora intrarii in incintele VITAS IFN SA, ora iesirii din incintele VITAS IFN SA, precum si orice alte categorii de date pe care angajatii VITAS IFN SA ni le furnizeaza in mod direct.

Suplimentar categoriilor de date mentionate mai sus, pentru scopul facilitarii accesului la servicii medicale pentru membrii de familie ai angajatilor sau terte persoane, VITAS IFN SA va prelucra si datele cu caracter personal ale membrilor familiei angajaților (sotului/sotiei/copiilor)  sau tertelor persoane, necesare indeplinirii acestui scop.

Avand in vedere ca datele cu caracter personal mai sus mentionate nu se obtin in mod direct de la membrii de familie ai angajatilor sau ale tertelor persoane si ca VITAS IFN SA nu ar avea cum sa realizeze, in mod practic, informarea acestora cu privire la activitatile de prelucrare, angajatii VITAS IFN SA isi asuma responsabilitatea sa se asigure ca membrii lor de familie sau tertele persoane au fost informati in mod corect si complet si ca s-a obtinut consimtamantul acestora (in masura in care este necesar, potrivit prevederilor legale) cu privire la activitatile de prelucrare detaliate in prezenta norma.

In vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate, VITAS IFN SA poate dezvalui datele cu caracter personal ale angajatilor catre urmatoarele categorii de destinatari: parteneri contractuali, imputerniciti, alte societati din Grupul VITAS, autoritati publice centrale/locale, furnizori de servicii medicale,  furnizori de servicii de asigurari, precum si angajatilor in cazul primirii unei solicitari in baza dreptului de acces.

Furnizarea datelor cu caracter personal de catre angajati poate fi o obligatie contractuala sau o obligatie necesara pentru incheierea unui contract si este necesara pentru VITAS IFN SA in vederea gestionarii raporturilor de munca/mandat/colaborare, precum si pentru indeplinirea obligatiilor legale ce revin VITAS IFN SA in calitate de angajator. Refuzul furnizarii acestor date poate atrage imposibilitatea gestionarii relatiei de munca/mandat/colaborare si a indeplinirii obligatiilor mentionate.

Datele cu caracter personal sunt stocate de catre VITAS IFN SA in vederea prelucrarii lor pe durata derularii relatiei de munca/mandat/colaborare si ulterior, conform cerintelor din reglementarile interne aplicabile la nivelul VITAS IFN SA, precum si in conformitate cu cerintele legale aplicabile, inclusiv, dar fara limitare la, cerintele din materia arhivarii.

In vederea realizarii unora din scopurile mai sus-mentionate, este posibil ca anumite categorii de date cu caracter personal sa fie transferate in afara Romaniei. Datele pot fi transferate in state din cadrul UE/ SEE, cat si in afara UE/SEE, catre: Statele Unite ale Americii, Serbia.

In masura in care VITAS IFN SA efectueaza astfel de activitati de prelucrare, isi va intemeia transferul conform cerintelor Regulamentului UE nr. 679/2016 si in temeiul clauzelor standard de protectie a datelor adoptate de Comisia Europeana pentru a asigura nivelul necesar de securitate si confidentialitate.

Este posibil ca pe parcursul desfasurarii activitatii, statele de transfer mai sus mentionate sa se modifice. Lista actualizata cu statele unde se transfera datele cu caracter personal va putea fi consultata accesand https://vitasromania.ro/politica-de-confidentialitate/, unde veti gasi varianta actualizata a Politicii privind protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea datelor.

Drepturile de care beneficiaza angajatii si membrii de familie ai acestora in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal

In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, angajatii VITAS IFN SA beneficiaza de urmatoarele drepturi:
– dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre VITAS IFN SA, conform celor descrise in prezentul document;
– dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea VITAS IFN SA cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare;
– dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine rectificarea de catre VITAS IFN SA a datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;
– dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege – este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, VITAS IFN SA anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;
– dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
– dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre VITAS IFN SA catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
– dreptul la opozitie in ceea ce priveste activitatile de prelucrare efectuate, din motive legate de situatia particulara in care se afla;
– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate;
– dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Pentru mai multe informatii privind modul de exercitare a drepturilor mai sus-mentionate, angajatii se pot adresa Responsabilului privind protectia datelor prin transmiterea unei solicitari la urmatoarea adresa de e-mail: protectiadatelor@vitasromania.ro sau la adresa sediului VITAS IFN SA: str. Simion Barnutiu, nr. 34, et. 2, Timisoara, jud. Timis, Romania, Tel/Fax: 0256 204 550.

In vederea preluarii si gestionarii candidaturii unei persoane, VITAS IFN SA prelucreaza date cu caracter personal in temeiul demersurilor necesare inaintea incheierii contractului de munca / de colaborare (fara ca aceasta sa insemne o promisiune din partea VITAS IFN SA in acest sens) sau in temeiul interesului sau legitim in contextul desfasurarii obiectului de activitate, dupa caz, si in conditiile prevazute de Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016, precum si in conformitate cu cerintele legislatiei subsecvente in materie.

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre VITAS IFN SA apartin vizitatorilor paginii de internet, indiferent daca au sau nu calitatea de client al Institutiei, care sunt interesati sa aplice pentru un post in cadrul VITAS IFN SA sau persoanelor care transmit datele de CV sau participa la interviuri organizate de Institutie, „persoane vizate.
In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, VITAS IFN SA prelucreaza datele cu caracter personal care ii sunt furnizate in mod direct, precum si datele pe care le genereaza pe baza acestora, respectiv: cod candidat, rezultate chestionar personalitate, rezultate teste tehnice, informatii ce rezulta din neconformitatile semnalate de catre orice persoana.

Pentru a raspunde mesajelor primite, in vederea aplicarii pentru o pozitie disponibila, nu este necesara prelucrarea datelor cu caracter personal avand o functie de identificare de aplicabilitate generala precum: codul numeric personal, numarul si seria actului de identitate, numarul pasaportului etc. si, prin urmare, VITAS IFN SA nu solicita astfel de date, prin urmare candidatii nu vor transmite mesaje continand astfel de date si nu vor anexa copii ale actelor de identitate mesajelor transmise catre VITAS IFN SA.
In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, VITAS IFN SA  pastreaza datele cu caracter personal colectate de la persoanele vizate atunci cand exista o necesitate de afaceri legitima pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a furniza informatiile solicitate sau pentru a respecta obligatiile legale, fiscale sau contabile). Este posibil ca, in urma indeplinirii termenelor legale de arhivare, VITAS IFN SA sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

In prezent, in vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate este posibil ca VITAS IFN SA sa transfere anumite categorii de date cu caracter personal:
– catre urmatoarele categorii de destinatari: dumneavoastra, in masura in care va exercitati dreptul de acces de care beneficiati conform legislatiei aplicabile in materie, reprezentantii VITAS IFN SA, alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele sau impreuna cu VITAS IFN SA, entitatile din Grupul VITAS, partenerii contractuali ai VITAS IFN SA si ai entitatilor din Grupul VITAS, imputerniciti ai VITAS IFN SA in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatile publice locale/centrale, in masura in care este necesar;
– in afara Romaniei, in state din cadrul UE/SEE  cat si in afara UE/SEE, catre Statele Unite ale Americii si Irlanda.

Este posibil ca pe parcursul desfasurarii activitatii, statele de transfer mai sus mentionate sa se modifice. Lista actualizata cu statele unde se transfera datele cu caracter personal va putea fi consultata accesand https://vitasromania.ro/politica-de-confidentialitate/, unde veti gasi varianta actualizata a Politicii privind protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea datelor.

VITAS IFN SA respecta drepturile pe care legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal le confera Persoanei vizate, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opozitie la prelucrarea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, precum si modalitatile de exercitare ale acestora in masura in care considerati necesar.

Pentru detalii suplimentare cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre VITAS IFN SA, precum si cu privire la drepturile persoanei vizate, persoanele vizate se pot adresa Responsabilului privind Protectia Datelor la nivelul VITAS IFN SA, prin transmiterea unei solicitari la urmatoarea adresa de e-mail: protectiadatelor@vitasromania.ro sau la adresa sediului VITAS IFN SA: str. Simion Barnutiu, nr. 34, et. 2, Timisoara, jud. Timis, Romania, Tel/Fax: 0256 204 550.

Paginile noastre de web utilizeaza cookie-uri.

Ce sunt cookie-urile si cum sunt acestea utilizate?
Cookie-urile sunt fisiere de mici dimensiuni, alcatuite in general dintr-un sir de caractere, sau parti dintr-un fisier, care la accesarea unui site sunt salvate in browser-ul utilizat de catre calculatorul, telefonul, tableta sau orice alt dispozitiv prin care se acceseaza on-line respectivul site. La fiecare accesare ulterioara a site-ului, browser-ul utlizat trimite catre server-ul respectivului site acest fisier, in scopul de a permite identificarea unui vizitator  care a revenit pe site.

In general, site-urile folosesc cookie-uri pentru a facilita oferirea catre vizitatori a unor functionalitati care nu pot fi asigurate in lipsa acestora de protocolul http, protocol de tip text care este cel mai des utilizat pentru accesarea informatiilor on-line de pe servere web (www). Aceste functionalitati constau in managementul sesiunilor utilizatorilor, pastrarea unei sesiuni autentificate, pastrarea preferintelor pe o pagina vizitata (de exemplu, aspecte legate de functionalitatea sau de afisarea grafica a paginilor), pastrarea produselor intr-un cos de cumparaturi si altele.

Cand accesezi site-ul ca vizitator, un cookie este trimis catre browser-ul tau de internet si salvat pe hard-disk-ul computerului tau, dar poti bloca salvarea cookie-urilor prin modificarea setarilor browser-ului tau.

Cookie-urile pot stoca informatii ce au un caracter personal (de exemplu, cod de identificare al vizitatorului, preferinte personalizate sau un istoric al paginilor vizitate). Aceste informatii nu sunt generate de cookie-uri, ci de catre vizitator, in momentul in care acesta completeaza formulare on-line, se inregistreaza pe site, utilizeaza sisteme de plati electronice etc. Desi cookie-urile sunt stocate in memoria calculatorului, telefonului, tabletei sau a oricarui alt dispozitiv utilizat pentru accesarea unui site, cookie-urile nu pot accesa sau citi alte informatii stocate in respectivul dispozitiv.

Cookie-urile nu sunt virusi, nu sunt compilate sub forma de cod si nu pot fi executate. In consecinta, acestea nu se pot auto-copia, nu se pot raspandi in alte retele pentru a genera anumite actiuni si nu pot fi utilizate pentru raspandirea de virusi.

In functie de durata, cookie-urile pot fi cookie-uri de sesiune sau cookie-uri permanente:
Cookie-urile de sesiune au o durata de stocare temporara, limitata doar la durata sesiunii in care un anumit vizitator acceseaza site-ul. La momentul inchiderii sesiunii sau a browser-ului, toate informatiile stocate sunt sterse;
Cookie-urile permanente sunt stocate in dispozitivul utilizat de catre vizitator si nu sunt sterse la momentul inchiderii sesiunii sau a browser-ului.

Pentru mai multe informatii privind politica de utilizare a cookie-urilor, inclusiv lista modulelor cookie, acceseaza pagina https://vitasromania.ro/politica-de-utilizare-cookies/
Browser-ele web ofera functionalitati de setare a nivelului de securitate a informatiilor, permitand vizitatorilor sa opteze ca preferintele lor sa nu fie inregistrate, astfel ca poti bloca utilizarea oricarui cookie prin modificarea setarilor browser-ului tau. Pentru a utiliza facilitatile de setare a nivelului de acceptare a cookie-urilor, in majoritatea cazurilor, se acceseaza sectiunea „Setari” / „Internet options”, sub-sectiunea „Confidentialitate si securitate” / „Privacy” din meniul de browser (in functie de browser-ul utilizat).

Dezactivarea optiunii de accepta cookie-uri poate avea ca implicatii imposibilitatea accesarii unora dintre cele mai importante sectiuni ale site-ului. Pentru acest motiv, este recomandabila acceptarea cookie-urilor apartinand site-urilor pe care le considerati de incredere. In orice moment doriti, aveti posibilitatea de a sterge cookie-urile stocate in dispozitivul pe care il utilizati, accesand sectiunea „Setari” / „Safety”, sub-sectiunea „Confidentialitate si securitate” / „Delete browsing history” din meniul de browser (in functie de browser-ul utilizat).

Vizitatorii fiecarui site apartinand VITAS IFN SA, beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal, dupa cum urmeaza: dreptul la informare; dreptul de acces la date; dreptul la rectificare; dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); dreptul la restrictionarea prelucrarii (incepand cu data de 25 mai 2018); dreptul la portabilitatea datelor (incepand cu data de 25 mai 2018); dreptul de opozitie la prelucrarea datelor; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate; dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente.

Utilizarea cookie-urilor si obligatiile furnizorilor sunt reglementate atat in legislatia nationala (Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare), cat si in cea europeana (Directiva 2002/58/CE asupra confidentialitatii si comunicatiilor electronice, astfel cum a fost modificata si completata prin Directiva 2009/136/CE).

Pentru informatii suplimentare, puteti consulta urmatoarele documente si surse de informare publica:
Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 („GDPR”) link:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
Avizul nr. 4/2012 privind cookie-urile exceptate de la obtinerea acordului, emis de catre Grupul de Lucru Articolul 29; link:
http://collections.internetmemory.org/haeu/20171122154227/http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf
https://www.aboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/
https://iab-romania.ro/
„Cookie”, Wikipedia.org link: 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie ;
„Guidance on the rule of use of cookies and similar technologies”, UK Information Commissioner’s Office, Mai 2012 link:
https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1545/cookies_guidance.pdf

In masura in care, pe langa informatiile prezentate mai sus, apreciati ca va sunt necesare clarificari suplimentare, puteti contacta Responsabilul privind Protectia Datelor la nivelul VITAS IFN SA, prin transmiterea unei solicitari la urmatoarea adresa de e-mail: protectiadatelor@vitasromania.ro sau la adresa sediului VITAS IFN SA: str. Simion Barnutiu, nr. 34, et. 2, Timisoara, jud. Timis, Romania, Tel/Fax: 0256 204 550.

VITAS IFN SA poate inregistra si pastra convorbirile telefonice realizate cu oricare persoana fizica prin intermediul serviciilor de Call Center, pentru a investiga situatii, proba operatiuni/instructiuni/acorduri date de catre Client/alta persoana vizata, pentru a le folosi ca proba in instanta in cazul unui litigiu, precum si pentru imbunatatirea serviciilor sale.

Persoana vizata este informata privind inregistrarea convorbirii telefonice, prin utilizarea unui mesaj pre-inregistrat de tipul “Va informam ca acest apel este inregistrat. Prin continuarea apelului va exprimati acordul pentru inregistrarea acestuia. Datele cu caracter personal furnizate in cadrul acestei convorbiri sunt prelucrare in conformitate cu Politica de confidentialitate a VITAS IFN SA https://vitasromania.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/.”

Pentru asigurarea unui nivel inalt de securitate corespunzator desfasurarii activitatii financiare, spatiile fizice in care VITAS IFN SA isi desfasoara activitatea pot fi monitorizate video. Simbolul specific ”Zona supravegheata video” este amplasat in fiecare dintre aceste spatii.

Institutia a luat măsura dotării autovehiculelor avute în proprietate cu sisteme de localizare geografică (GPS). La luarea acestei măsuri s-a avut în vedere realizarea unui interes legitim, respectiv protecția bunurilor societății de eventuale furturi, utilizarea adecvata a autovehiculelor, conform procedurilor interne in vigoare, intervenția rapidă în cazul producerii unor accidente rutiere precum si orice alte situații legate de bunurile societății si de utilizatorii acestora. Informațiile și datele cu caracter personal utilizate/obținute urmare monitorizării prin sistem GPS vor fi utilizate și prelucrate exclusiv în scopurile mentionate mai sus.

Confidentialitatea datelor

Confidentialitatea datelor cu caracter personal si conformarea cu normele legale aplicabile in domeniu reprezinta unele dintre preocuparile principale ale VITAS IFN SA, urmarindu-se in permanenta asigurarea securitatii datelor si respectarea cerintelor in materie.

In consecinta, toate datele cu caracter personal sunt prelucrate in concordanta cu dispozitiile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor.

Monitorizarea conformarii cu aceste cerinte este asigurata inclusiv de catre Responsabilul cu protectia datelor (DPO) desemnat la nivelul VITAS IFN SA, care poate fi contactat prin transmiterea unei solicitari la urmatoarea adresa de e-mail: protectiadatelor@vitasromania.ro sau la adresa sediului VITAS IFN SA: str. Simion Barnutiu, nr. 34, et. 2, Timisoara, jud. Timis, Romania, Tel/Fax: 0256 204 550.
Este posibil ca angajatii VITAS IFN SA, in indeplinirea atributiilor de zi cu zi, sa prelucreze date apartinand clientilor persoane fizice, reprezentantilor legali sau conventionali ai clientilor persoane juridice si ai prestatorilor de servicii/utilitati cu care VITAS IFN SA a incheiat relatii contractuale, ai beneficiarilor reali, ai imputernicitilor, ai delegatilor, ai actionarilor/asociatilor persoane fizice etc.

Training-urile angajatilor sunt obligatorii, se desfasoara anual, luand in considerare intotdeauna modificarile legislative, precum si cele mai inalte standarde aplicabile in materie. Acestea vizeaza aspecte privind identificarea activitatilor de prelucrare susceptibile sa genereze riscuri pentru persoanele vizate, modul de gestionare a incidentelor de securitate privind datele cu caracter personal, modul de realizare a unei evaluari privind impactul asupra datelor cu caracter personal etc.

Partenerii contractuali ai VITAS IFN SA, furnizori de bunuri sau servicii care, in executarea contractului incheiat cu VITAS IFN SA pot prelucra date cu caracter personal, se obliga sa respecte dispozitiile relevante ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal si sa oblige angajatii si / sau alti terti folositi pentru prestarea de servicii la respectarea acestor dispozitii.

In acest context, partenerul contractual garanteaza ca angajatii si / sau alti terti folositi pentru prestarea de Servicii au fost informati si instruiti in masura suficienta cu privire la prevederile legale in domeniul protectiei Datelor cu Caracter Personal, inclusiv dar fara limitare la prevederile legale ale Regulamentului si, dupa caz, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice („Legea nr. 506/2004”), la cerintele minime de securitate a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal, precum si cu privire la caracterul confidential al informatiilor furnizate de catre Client sau pe care ajung sa le cunoasca in decursul desfasurarii relatiilor contractuale si ca acesti angajati si / sau terti s-au obligat apoi in scris la a respecta confidentialitatea Datelor cu Caracter Personal si la pastrarea secretului profesional.

In plus, Furnizorul trebuie sa-i instruiasca conform prezentului Contract pe acesti angajati si / sau terti cu privire la faptul ca Datele cu Caracter Personal pot fi Prelucrate numai in scopuri limitate, atat cat este necesar pentru realizarea Serviciilor care fac obiectul Contractului. Obligatia de a proteja Datele cu Caracter Personal ramane valabila pentru Furnizor si dupa incetarea activitatii ce face obiectul Contractului.

De asemenea, partenerul contractual are obligatia sa ia toate masurile tehnice si organizatorice necesare pentru asigurarea protectiei datelor cu caracter personal colectate, stocate, folosite sau prelucrate de el in orice alt mod. In special, are obligatia sa protejeze datele cu caracter personal la care are acces si sistemele de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal pe care le utilizeaza in vederea indeplinirii obligatiilor asumate prin contractul incheiat cu VITAS IFN SA impotriva accesului neautorizat, precum si impotriva atacurilor de orice tip ale angajatilor sau tertilor, precum si impotriva distrugerii sau pierderii deliberate sau accidentale a datelor cu caracter personal. Partenerul contractual garanteaza ca ulterior se poate verifica si stabili daca si de catre cine au fost introduse, modificate si sterse datele cu caracter personal in / din sistemele de prelucrare a datelor pe care le utilizeaza in vederea indeplinirii obligatiilor asumate prin contract.

VITAS IFN SA realizeaza evaluari de impact asupra protectiei datelor in situatiile prevazute de Regulamentul GDPR sau in alte situatii reglementate si publicate de catre autoritatile competente sa interpreteze sau sa aplice legislatia privind protectia datelor cu caracter personal (ANSPDCP sau Comitetul european pentru protectia datelor).

Atunci cand VITAS IFN SA initiaza prelucrari de date susceptibile de a genera riscuri ridicate pentru drepturile si libertatile persoanelor vizate, tinand cont de natura, domeniul de aplicare, contextul si scopurile prelucrarii, in special cand se utilizeaza noi tehnologii, va efectua o evaluare de impact asupra protectiei datelor cu caracter personal inaintea prelucrarii.

 

Contact Protectia Datelor

In masura in care, pe langa informatiile prezentate mai sus, apreciati ca va sunt necesare clarificari suplimentare, puteti contacta Responsabilul privind Protectia Datelor la nivelul VITAS IFN SA, prin transmiterea unei solicitari la urmatoarea adresa de e-mail: protectiadatelor@vitasromania.ro sau la adresa sediului VITAS IFN SA: str. Simion Barnutiu, nr. 34, et. 2, Timisoara, jud. Timis, Romania, Tel/Fax: 0256 204 550.

Aplica
1
Salut! Doresti un credit!
Acum poti aplica online pentru un credit! Alege optiunile solicitate de catre asistentul online.